Nhạc và lời: Triệu Thái Sơn

Câu 1

Hỡi Cứu Chúa, Cứu Chúa Jê-sus tôi!

Cất tiếng hát chúc tán Jê-sus tôi!

Ca không thôi dâng lên trọn đời sống.

Chúa tôi cao đẹp, không có ai so bằng,

Tôi nói không nên lời.

yêu thương tôi Jê-sus đã xả thân,

tình yêu trần gian đâu dám so kịp nào.

Trời cao biển lớn, Jê-sus yêu tôi hơn;

Lòng tôi say sưa ca khen Ngài không thôi.

Mới truy cập