Câu 1

Giống như Cứu Chúa tôi, Giống Cứu Chúa Christ mãi,

Chúa cho tâm linh tôi thánh khiết luôn luôn,

Cúi xin Đức Thánh Linh giáng phước quý báu luôn!

Hình ảnh Cứu Chúa xin ghi tạc vào lòng.

Mới truy cập