Câu 1

1.Ánh sáng ta đợi chờ kìa ban mai,

Khi chúng ta tiếp kiến Vua Jê-sus.

Muôn mắt trông cảnh đời bình minh kia,

Phước lành Chúa đổ xuống trên ta.

Điệp khúc

Xin Chúa mau từ thiên đàng vào không trung,

Con cái Chúa ca nghênh thánh giá đây,

Lời lạ lùng Chúa hứa đinh ninh đâu nào sai.

Ngài chắc kíp tái lâm hiển hách để làm Vua.

Câu 2

2.Ánh sáng ta đợi chờ kìa ban mai,

Do biến động vinh hiển của ân điển.

Giây phút xin hằng hầu việc Vua ta,

Ý Ngài quyết hẳn cứ vâng mãi.

Điệp khúc

Xin Chúa mau từ thiên đàng vào không trung,

Con cái Chúa ca nghênh thánh giá đây,

Lời lạ lùng Chúa hứa đinh ninh đâu nào sai.

Ngài chắc kíp tái lâm hiển hách để làm Vua.

Câu 3

3.Ánh sáng ta đợi chờ kìa ban mai,

Khi chúng ta sẽ nghe hiệu kèn vang.

Lúc ấy hát khen ngợi Ngài luôn luôn,

Chúa hằng chiếu vĩnh viễn tên ta.

Điệp khúc

Xin Chúa mau từ thiên đàng vào không trung,

Con cái Chúa ca nghênh thánh giá đây,

Lời lạ lùng Chúa hứa đinh ninh đâu nào sai.

Ngài chắc kíp tái lâm hiển hách để làm Vua.

Câu 4

4.Ánh sáng ta đợi chờ kìa ban mai,

Khi Chúa cùng ta sẽ đồng trị luôn.

Kẻ cách xa Ngài ta hằng khuyên lơn,

Đến mau, Chúa sẽ cứu, vinh hiển.

Điệp khúc

Xin Chúa mau từ thiên đàng vào không trung,

Con cái Chúa ca nghênh thánh giá đây,

Lời lạ lùng Chúa hứa đinh ninh đâu nào sai.

Ngài chắc kíp tái lâm hiển hách để làm Vua.

Mới truy cập