Câu 1

1.Kìa, màn sương âm u tiêu tan,

dãy núi non cao kia phô vẻ tươi,

Sông quanh co trong trẻo như pha lê

phản chiếu muôn tia sáng Thái dương!

Ta sực nhớ tiếng Chúa hứa lúc nhìn

bụi nước óng ánh sắc cái mống:

Chính lúc sương âm u tiêu tan,

thì anh em sẽ biết Chúa rõ hết.

Điệp khúc

Tôi sẽ biết giống Chúa biết tôi.

Nay cô đơn sẽ có Chúa luôn.

Buổi mai rất sáng láng, rất phước hạnh,

hừng đông hoan hô Jê-sus đến.

Chính lúc sương âm u tiêu tan,

thì anh em sẽ biết Chúahết.

Câu 2

2.Ngàn lần tôi đau trong tâm linh,

đuối sức đương khi đi trên nẻo gai,

Thân gian lao trong nơi u minh,

ruộng xa xăm lo gieo, nước mắt tuôn,

Nhưng lời Chúa phán: “Hãy đến! Hỡi người

trung tín”! sẽ thưởng cả công khó,

Chính lúc sương âm u tiêu tan

thì anh em sẽ biết Chúa rõ hết.

Điệp khúc

Tôi sẽ biết giống Chúa biết tôi.

Nay cô đơn sẽ có Chúa luôn.

Buổi mai rất sáng láng, rất phước hạnh,

hừng đông hoan hô Jê-sus đến.

Chính lúc sương âm u tiêu tan,

thì anh em sẽ biết Chúahết.

Câu 3

3.Quả thật, anh em ta hân hoan nhóm hết

chung quanh ngôi vinh quang kia,

Bao vây ta, vui thay, kẻ yêu thương

ta reo lên, ta biết rõ nhau!

Cung đàn thánh thót với khúc hát

trầm bổng khen -sus, Chúa Cứu Thế,

Chính lúc sương âm u tiêu tan,

thì anh em sẽ biết Chúa rõ hết.

Điệp khúc

Tôi sẽ biết giống Chúa biết tôi.

Nay cô đơn sẽ có Chúa luôn.

Buổi mai rất sáng láng, rất phước hạnh,

hừng đông hoan hô Jê-sus đến.

Chính lúc sương âm u tiêu tan,

thì anh em sẽ biết Chúahết.

Mới truy cập