J.M.Black, 1893
Dịch lời của J.M.Black

Câu 1

1.Khi Thiên sứ Đấng Christ đến với loa vang,

đêm tối tăm không hề lại,

Ban mai chói lói, rạng rỡ, vĩnh viễn tươi đẹp thay

Khi muôn ức Thánh Chúa đã cứu xưa nay

vui nhóm trên thiên đàng Ngài,

Tôi sẽ ở đó khi Chúa kêu tên của tôi.

Điệp khúc

Khi Đấng Christ tuyên danh sách quý thay!

Khi Đấng Christ tuyên danh sách quý thay!

Khi Đấng Christ tuyên danh thật tuyệt thay,

Tôi sẽ ở đó khi Chúa kêu tên của tôi.

Câu 2

2.Ban mai sáng láng, các Thánh chết xưa kia

nay sống lại khỏi phần mộ,

Vinh quang Đấng Christ chiến thắng,

các Thánh nay cùng chia.

Khi trên cõi phước quá trí chúng ta

anh em nhóm nhau ca tụng Ngài,

Tôi sẽ ở đó khi Chúa kêu tên của tôi.

Điệp khúc

Khi Đấng Christ tuyên danh sách quý thay!

Khi Đấng Christ tuyên danh sách quý thay!

Khi Đấng Christ tuyên danh thật tuyệt thay,

Tôi sẽ ở đó khi Chúa kêu tên của tôi.

Câu 3

3.Anh em hãy quyết gánh ách Jê-sus từ

buổi sáng đến khi trời tà,

Anh em hãy cất tiếng lớn hát kính khen hồng ân!

Khi tranh đấu hết, khúc chiến thắng vang xa

trên đất muôn năm hòa bình,

Tôi sẽ ở đó khi Chúa kêu tên của tôi.

Điệp khúc

Khi Đấng Christ tuyên danh sách quý thay!

Khi Đấng Christ tuyên danh sách quý thay!

Khi Đấng Christ tuyên danh thật tuyệt thay,

Tôi sẽ ở đó khi Chúa kêu tên của tôi.

Mới truy cập