William J.Kirkpatrick
Dịch lời của Phocbe Palmer

Câu 1

1.Hằng cầu nguyện, tỉnh thức mở mắt xem,

Bầu trời rung rinh khi Christ giáng lâm.

Hãy chiếu sáng đèn linh, châm dầu thêm,

Sắp sửa rước Vua hiển vinh hiện ra.

Điệp khúc

Kìa! Chúa đến, phải Jê-sus đến.

Kìa, Chúa đến, vinh hiển oai quyền thay!

Kìa, Chúa đến, cai quản vinh diệu thay!

Christ chắc đến, phải -sus đến.

Câu 2

2.Hằng gìn lời Christ đã hứa với ta,

Tội được tha, gia thêm ân tứ lạ.

Áo phiếu trắng trong huyết Chiên, mặc đi,

Kíp tỉnh thức rao giảng Tin Lành ra.

Điệp khúc

Kìa! Chúa đến, phải Jê-sus đến.

Kìa, Chúa đến, vinh hiển oai quyền thay!

Kìa, Chúa đến, cai quản vinh diệu thay!

Christ chắc đến, phải -sus đến.

Câu 3

3.Lạy Jê-sus, Chiên Con khiêm tốn kia,

Cao trọng thay, Sư tử của Giu-đa!

Hỡi Đấng Thánh, Vợ luôn đang đợi trông,

Khoác áo trắng vui rước Tân lang ta.

Điệp khúc

Kìa! Chúa đến, phải Jê-sus đến.

Kìa, Chúa đến, vinh hiển oai quyền thay!

Kìa, Chúa đến, cai quản vinh diệu thay!

Christ chắc đến, phải -sus đến.

Câu 4

4.Nầy người tội, mau đến với Chúa ngay,

Ngài mời anh, thương anh khẩn thiết thay.

Hãy kíp đến, vì khi đời nầy qua,

Ân điển hết, oan uổng cơ hội hay.

Điệp khúc

Kìa! Chúa đến, phải Jê-sus đến.

Kìa, Chúa đến, vinh hiển oai quyền thay!

Kìa, Chúa đến, cai quản vinh diệu thay!

Christ chắc đến, phải -sus đến.

Mới truy cập