Daniel B.Towner,1895
Dịch lời của W.R.Newell,s.1985

Câu 1

1.Bao năm tôi lạc lầm trong nơi bến mê,

Không quan tâm Jê-sus đã bị đóng đinh,

Không hay đâu bởi tội tôi Christ chết thay

trên --tha.

Điệp khúc

Xót thương lớn cùng ân điển hạn Christ,

Chúa tha thứ rộng quá cho mình chốn đó,

Tâm hồn khốn tôi Chúa buông tha hoàn toàn

nơi --tha.

Câu 2

2.Nhân khi nghe Lời Christ lòng cảm xấu xa,

Bắt kinh khiếp bởi giày đạp luật pháp nghiêm,

Tâm linh tôi run sợ khẩn xin Chúa tha

--tha.

Điệp khúc

Xót thương lớn cùng ân điển hạn Christ,

Chúa tha thứ rộng quá cho mình chốn đó,

Tâm hồn khốn tôi Chúa buông tha hoàn toàn

nơi --tha.

Câu 3

3.Nay xin đem cả đời của tôi hiến Christ,

Rất cảm kích tôi nay phục tùng Chúa thôi,

Nay tâm tôi mãn nguyện chỉ ưa hát ca

khen --tha.

Điệp khúc

Xót thương lớn cùng ân điển hạn Christ,

Chúa tha thứ rộng quá cho mình chốn đó,

Tâm hồn khốn tôi Chúa buông tha hoàn toàn

nơi --tha.

Câu 4

4.Ôi! nghĩa sâu! Ngài ngự sẵn lo cứu tôi,

Ôi ơn cao! Jê-sus bỏ mình huyết rơi.

Ôi vũng cả rộng Christ vượt qua thế tôi

trên --tha.

Điệp khúc

Xót thương lớn cùng ân điển hạn Christ,

Chúa tha thứ rộng quá cho mình chốn đó,

Tâm hồn khốn tôi Chúa buông tha hoàn toàn

nơi --tha.

Mới truy cập