James Mc Granakan, 1840-1907
Dịch lời của G. M. J

Câu 1

1.Đồng thiêng ai kia

đang gặt thâu hoa màu,

Ươn yếu, thưa thớt đến đâu,

Lại ngay nơi Jê-sus

quyền năng nương náu,

Ắt linh lực thêm dồi dào.

Điệp khúc

Kìa, Chúa hứa giúp sức cho người

nào trông mong ơn chí cao,

Như chim ưng lướt từng mây tung trên không,

Bay cao không mỏi cánh hồng,

Dù chạy mấy sức vẫn dẻo dai,

Bước luôn không mệt, càng hăng hái;

Dù chạy mấy sức vẫn dẻo dai

Bước đi, đi luôn chân mạnh hoài;

Dù chạy mấy sức kém suy đâu nào,

Bước luôn sức thêm dào.

Câu 2

2.Dù ta bao phen

bị mệt nhọc nao lòng,

Thêm nỗi thân thế long đong,

Đừng quên ta tin Jê-sus Christ đang sống,

Nỗi chinhư tuyệt vọng.

Điệp khúc

Kìa, Chúa hứa giúp sức cho người

nào trông mong ơn chí cao,

Như chim ưng lướt từng mây tung trên không,

Bay cao không mỏi cánh hồng,

Dù chạy mấy sức vẫn dẻo dai,

Bước luôn không mệt, càng hăng hái;

Dù chạy mấy sức vẫn dẻo dai

Bước đi, đi luôn chân mạnh hoài;

Dù chạy mấy sức kém suy đâu nào,

Bước luôn sức thêm dào.

Câu 3

3.Mừng lên nay Jê-sus gần bên ta hoài,

Cho đến nhắm mắt tắt hơi,

Nhìn lên nơi cao kia

cùng chạy hăng hái,

Chúa ban mọi ơn rộng rời.

Điệp khúc

Kìa, Chúa hứa giúp sức cho người

nào trông mong ơn chí cao,

Như chim ưng lướt từng mây tung trên không,

Bay cao không mỏi cánh hồng,

Dù chạy mấy sức vẫn dẻo dai,

Bước luôn không mệt, càng hăng hái;

Dù chạy mấy sức vẫn dẻo dai

Bước đi, đi luôn chân mạnh hoài;

Dù chạy mấy sức kém suy đâu nào,

Bước luôn sức thêm dào.

Mới truy cập