James Elior, 1819-1899
Dịch lời của Edward Perronet, 1779

Câu 1

1.Ngợi [Ab]danh Jê-[Ab7]sus vinh [Eb]hiển quyền [Ab]oai!

Thiên thần cùng quì lạy mãi,

Cung [Db]kính cúi [Ab]dâng [Eb7]vương [Ab]miện,

Tôn Đấng Chúa [Ab7]Tể trên [Eb7]đất, trời, [Ab]biển.

Điệp khúc

Khá [Db]gia miện,

[Db]Chúa Thánh [Eb7]trên ngai,

[Ab]Tung hô Chúa Tể [Db]của [Ab]muôn [Eb7]muôn [Ab]loài!

Câu 2

2.Kìa [Ab]ai yêu [Ab7]Chúa xưa [Eb]đã liều [Ab]thân,

Ở tại bàn thờ cầu khẩn,

Xin [Db]hãy chúc [Ab]Nhánh [Eb7]Giê-[Ab]sê,

Tôn Đấng Chúa [Ab7]Tể trên [Eb7]đất, trời, [Ab]biển.

Điệp khúc

Khá [Db]gia miện,

[Db]Chúa Thánh [Eb7]trên ngai,

[Ab]Tung hô Chúa Tể [Db]của [Ab]muôn [Eb7]muôn [Ab]loài!

Câu 3

3.Nầy [Ab]ai được [Ab7]tuyển trong [Eb]Y- ra-[Ab]ên,

Ai được chuộc do ân điển,

Xin [Db]hãy chúc [Ab]Chúa [Eb7]oai [Ab]quyền,

Tôn Đấng Chúa [Ab7]Tể trên [Eb7]đất, trời, [Ab]biển.

Điệp khúc

Khá [Db]gia miện,

[Db]Chúa Thánh [Eb7]trên ngai,

[Ab]Tung hô Chúa Tể [Db]của [Ab]muôn [Eb7]muôn [Ab]loài!

Câu 4

4.Tội [Ab]nhân xưa [Ab7]đã đau [Eb]khổ sầu [Ab]cay,

Nay được chuộc mua, xin hãy

đem [Db]chiến thắng [Ab]phẩm [Eb7]dâng [Ab]liền,

Tôn Đấng Chúa [Ab7]Tể trên [Eb7]đất, trời, [Ab]biển.

Điệp khúc

Khá [Db]gia miện,

[Db]Chúa Thánh [Eb7]trên ngai,

[Ab]Tung hô Chúa Tể [Db]của [Ab]muôn [Eb7]muôn [Ab]loài!

Câu 5

5.Mọi [Ab]dân muôn [Ab7]nước trong [Eb]ngũ đại [Ab]châu,

Hãy về tùng phục một chủ,

Tôn [Db]Đấng phép [Ab]tắc [Eb7]uy [Ab]quyền,

Tôn Đấng Chúa [Ab7]Tể trên [Eb7]đất, trời, [Ab]biển.

Điệp khúc

Khá [Db]gia miện,

[Db]Chúa Thánh [Eb7]trên ngai,

[Ab]Tung hô Chúa Tể [Db]của [Ab]muôn [Eb7]muôn [Ab]loài!

Câu 6

6.Nguyện [Ab]ta chung [Ab7]với chư [Eb]thánh một [Ab]mai,

Vui cùng quỳ bên Vua mãi,

Luôn [Db]trổi khúc [Ab]hát [Eb7]thiên [Ab]thu,

Tôn Đấng Chúa [Ab7]Tể danh [Eb7]thánh Jê-[Ab]sus.

Điệp khúc

Khá [Db]gia miện,

[Db]Chúa Thánh [Eb7]trên ngai,

[Ab]Tung hô Chúa Tể [Db]của [Ab]muôn [Eb7]muôn [Ab]loài!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập