William G. Tomer, 1886
Dịch lời của Jeremiah H. Rankin, 1886

Câu 1

[Db]1.Xin Cha đưa anh khi mưa, [Ab7]nắng, hè, [Db]đông,

[Gb]Cứ dẫn dắt cứ giáo huấn [Gb]thủy [Db]chung,

[Ab7]Chăm nom anh an ninh trong [Db]ơn hồng.

Nguyện Ngài [Gb]dắt anh kịp khi [Ab7]ta trùng [Db]phùng.

Điệp khúc

Từ [Db]rày cho đến lúc tương [Gb]phùng anh em,

Dưới chân [Db]Christ chúng ta trùng [Ab7]phùng;

Từ [Db]rày cho đến lúc tương [Gb]phùng anh em,

Chúa dẫn [Db]đưa anh tận khi [Ab7]ta tương [Db]phùng.

Câu 2

[Db]2.Xin Cha đưa anh khi mưa, [Ab7]nắng, hè, [Db]đông,

[Gb]Giơ tay linh năng luôn che [Gb]anh [Db]cùng,

[Ab7]Ban cho ma na no nê [Db]vui lòng,

Nguyện Ngài [Gb]dắt anh kịp khi [Ab7]ta trùng [Db]phùng.

Điệp khúc

Từ [Db]rày cho đến lúc tương [Gb]phùng anh em,

Dưới chân [Db]Christ chúng ta trùng [Ab7]phùng;

Từ [Db]rày cho đến lúc tương [Gb]phùng anh em,

Chúa dẫn [Db]đưa anh tận khi [Ab7]ta tương [Db]phùng.

Câu 3

[Db]3.Xin Cha đưa anh khi mưa, [Ab7]nắng, hè, [Db]đông,

[Gb]Khi lâm tai ương xui anh [Gb]nao [Db]lòng,

[Ab7]Xin tay Cha linh năng luôn [Db]ôm bồng,

Nguyện Ngài [Gb]dắt anh kịp khi [Ab7]ta trùng [Db]phùng.

Điệp khúc

Từ [Db]rày cho đến lúc tương [Gb]phùng anh em,

Dưới chân [Db]Christ chúng ta trùng [Ab7]phùng;

Từ [Db]rày cho đến lúc tương [Gb]phùng anh em,

Chúa dẫn [Db]đưa anh tận khi [Ab7]ta tương [Db]phùng.

Câu 4

[Db]4.Xin Cha đưa anh khi mưa, [Ab7]nắng, hè, [Db]đông,

[Gb]Phá sóng biển chết rúng nhác [Gb]hãm [Db]xông,

[Ab7]Đem yêu thương tung ra như [Db]hương nồng,

Nguyện Ngài [Gb]dắt anh kịp khi [Ab7]ta trùng [Db]phùng.

Điệp khúc

Từ [Db]rày cho đến lúc tương [Gb]phùng anh em,

Dưới chân [Db]Christ chúng ta trùng [Ab7]phùng;

Từ [Db]rày cho đến lúc tương [Gb]phùng anh em,

Chúa dẫn [Db]đưa anh tận khi [Ab7]ta tương [Db]phùng.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập