Schorring, 1783
"Koralbok" của Giáo hội Na-uy

Câu 1

Ba Ngôi hỡi, xin nghe tôi cầu,

Nguyện Đức Chúa Cha

vinh quang, oai nghi, chí nhân,

Đoái đến anh em tôi quỳ tâu;

Nguyện Đức Chúa Con

yêu thương, hy sinh cứu dân,

Đoái đến anh em tôi quỳ tâu;

Nguyện Đức Thánh Linh

ban cho an ninh, hỉ hân

Khi chúng tôi đang kêu cầu.

A- men.

Mới truy cập