William. J. Kirkpatrick, 1888
Dịch lời của W. H. Clark

Câu 1

1.Đồng ngợi khen Đấng quân lâm muôn đời,

Từ thượng thiên tỏ quyền oai;

Chúa phó Con Một, nguyên Đấngtội,

Chịu hình thay thế nhân loại.

Điệp khúc

Đồng ngợi danh Jê-sus, Tôn kính danh Jê-sus,

Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jê-sus,

Đồng ngợi danh Jê-sus, Tôn kính danh Jê-sus,

Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jê-sus.

Câu 2

2.Ngợi tụng danh Chúa quang minh muôn đời,

Toàn quyền trên cả kiền khôn;

Cánh hữu Thiên Phụ, Jê-sus đang ngồi,

Được toàn thiên sứ suy tôn.

Điệp khúc

Đồng ngợi danh Jê-sus, Tôn kính danh Jê-sus,

Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jê-sus,

Đồng ngợi danh Jê-sus, Tôn kính danh Jê-sus,

Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jê-sus.

Câu 3

3.Christ Thân hữu hy sinh thục hồi,

Loài ngườimất hồn linh;

Chúa đã lo liệu phương cứu cho rồi,

Ngài ta phải lâm hình.

Điệp khúc

Đồng ngợi danh Jê-sus, Tôn kính danh Jê-sus,

Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jê-sus,

Đồng ngợi danh Jê-sus, Tôn kính danh Jê-sus,

Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jê-sus.

Câu 4

4.Biệt hiệu Mưu sĩ danh cao lạ lùng,

Thần bình an, Chúa quyền oai;

Đắc thắng quân thù, muôn nước phục tùng,

Trị ngôi báu lâu dài.

Điệp khúc

Đồng ngợi danh Jê-sus, Tôn kính danh Jê-sus,

Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jê-sus,

Đồng ngợi danh Jê-sus, Tôn kính danh Jê-sus,

Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jê-sus.

Mới truy cập