William B. Bradbury,1861
Dịch lời của George W. Bethune, 1858

Câu 1

1.Nầy danh yêu quý, danh thật dịu êm,

Tột trời, thông đất, vượt cổ kim.

Mệnh danh cho trước khi được hoài thai,

Danh -sus có một không hai.

Điệp khúc

Ta rất thích hát xướng danh Jê-sus,

Danh đáng chúc tôn, danh muôn thu;

Từ xưa nay chẳng danh nào đẹp hay

Cho bằng danh báu Jê-sus đây.

Câu 2

2.Hồi treo thân Chúa trên thập tự kia,

Họ đề “Vua Jê-sus” để bia.

Hầu muôn dân thấy cho họ đều hay,

Ngọn nguồn ta ái mộ Christ đây.

Điệp khúc

Ta rất thích hát xướng danh Jê-sus,

Danh đáng chúc tôn, danh muôn thu;

Từ xưa nay chẳng danh nào đẹp hay

Cho bằng danh báu Jê-sus đây.

Câu 3

3.Hiện nay Jê-sus đang ngồi cạnh Cha,

Đời đời cai quản hoàn ta.

Tội khiên dung xá, tật bịnh trừ xa,

Do quyền Jê-sus là Chúa ta.

Điệp khúc

Ta rất thích hát xướng danh Jê-sus,

Danh đáng chúc tôn, danh muôn thu;

Từ xưa nay chẳng danh nào đẹp hay

Cho bằng danh báu Jê-sus đây.

Câu 4

4.Ồ danh tôn quý duy một Jê-sus,

Ban mọi ơn cứu thật phỉ phu.

Từ hôm qua, bữa nay, ngàn đời sau,

Danh -sus chẳng thay đổi đâu.

Điệp khúc

Ta rất thích hát xướng danh Jê-sus,

Danh đáng chúc tôn, danh muôn thu;

Từ xưa nay chẳng danh nào đẹp hay

Cho bằng danh báu Jê-sus đây.

Mới truy cập