James McGranahan, 1840-1907
Phỏng dịch theo lơi của J.E.A

Câu 1

1.Ngày ngày ngợi danh Chúa hiển vinh hoài,

Báo cáo Tin Lành muôn thu,

Về lòng yêu thương bể thẳm sông dài,

Khiến mọi người biết Jê-sus.

Điệp khúc

Mỗi phút quyết tụng mỹ -sus,

Mỗi phút quyết tụng mỹ -sus;

Ngày ngày đêm đêm tán mỹ Jê-sus,

Mãi ca xướng danh Jê-sus.

Câu 2

2.Nhờ cậy ơn Christ cứu rỗi chu toàn,

Nhứt sanh nguyện làm tôi trung,

Dặn lòng luôn luôn quyết tín trăm đàng,

Chắc chắn được đến thiên cung.

Điệp khúc

Mỗi phút quyết tụng mỹ -sus,

Mỗi phút quyết tụng mỹ -sus;

Ngày ngày đêm đêm tán mỹ Jê-sus,

Mãi ca xướng danh Jê-sus.

Câu 3

3.Thần huệ ban cho bởi Thánh Linh Ngài,

Sức thêm lòng được hân hoan,

Một dạ khăng khăng cứ bước theo hoài,

Chúa đưa vào chốn vĩnh an.

Điệp khúc

Mỗi phút quyết tụng mỹ -sus,

Mỗi phút quyết tụng mỹ -sus;

Ngày ngày đêm đêm tán mỹ Jê-sus,

Mãi ca xướng danh Jê-sus.

A-men.

Mới truy cập