Philip P. Bliss, 1838-1876
Dịch lời của Philip P. Bliss

Câu 1

1.Giữa thế gian tội ô này,

mong Christ mau hiện ra;

Thức canh ta đợi mong giờ

Christ cỡi mây ngự hạ.

Điệp khúc

Khi Chúa tái lâm thỏa lòng bấy;

Bởi Christ hiện ra;

Lên cõi thiên thượng chẳng hề chết,

Lúc Christ hiện ra;

Thức canh trông đợi lên từng mây,

Rước Christ hiện ra;

Hiển vinh tôi còn muôn nghìn thu,

Lúc Christ ngự hạ.

Câu 2

2.Ước nay cây đèn tôi rạng

soi, trước Christ hiện ra;

Thỏa thay khi được nghinh phùng

Christ cỡi mây ngự hạ.

Điệp khúc

Khi Chúa tái lâm thỏa lòng bấy;

Bởi Christ hiện ra;

Lên cõi thiên thượng chẳng hề chết,

Lúc Christ hiện ra;

Thức canh trông đợi lên từng mây,

Rước Christ hiện ra;

Hiển vinh tôi còn muôn nghìn thu,

Lúc Christ ngự hạ.

Câu 3

3.Chính nay tâm hồn tôi buồn

đâu, biết Christ hiện ra;

Thỏa thay tâm nguyện mong Ngài

mau cỡi mây ngự hạ.

Điệp khúc

Khi Chúa tái lâm thỏa lòng bấy;

Bởi Christ hiện ra;

Lên cõi thiên thượng chẳng hề chết,

Lúc Christ hiện ra;

Thức canh trông đợi lên từng mây,

Rước Christ hiện ra;

Hiển vinh tôi còn muôn nghìn thu,

Lúc Christ ngự hạ.

Câu 4

4.Hỡi ai nghi ngờ, run sợ,

nên biết Christ hiện ra;

Khổ nguy đâu còn trong giờ

Christ cỡi mây ngự hạ.

Điệp khúc

Khi Chúa tái lâm thỏa lòng bấy;

Bởi Christ hiện ra;

Lên cõi thiên thượng chẳng hề chết,

Lúc Christ hiện ra;

Thức canh trông đợi lên từng mây,

Rước Christ hiện ra;

Hiển vinh tôi còn muôn nghìn thu,

Lúc Christ ngự hạ.

Mới truy cập