Robert Harkness, 1905
Dịch lời của Ada R. Habershon, 1905

Câu 1

1.Rồi đây Cứu Chúa từ từng trời cao tái lâm,

Hi vọng đẹp tươi đây diệu năng bổ tâm;

Thoáng trông mặt Chúa, mọi sự vật thay đổi ngay,

Cuộc chạy đua của chúng ta đạt đích tại đây!

Điệp khúc

Biến canh lạ thay! Biến canh lạ thay!

Hồi tôi hân hoan trông Thiên nhan hiển oai;

Biến canh lạ thay! Biến canh lạ thay!

Hồn tôi trông thánh nhan Ngài!

Câu 2

2.Tình trạng lẻ loi thoạt thành đoàn viên thỏa thay,

Quanh bệ Jê-sus không vắng mặt như thuở nay;

Kẻ ngủ vùng thức dậy, cùng người đang sống đây,

Được Ngài cho biến hóa lên tận các từng mây.

Điệp khúc

Biến canh lạ thay! Biến canh lạ thay!

Hồi tôi hân hoan trông Thiên nhan hiển oai;

Biến canh lạ thay! Biến canh lạ thay!

Hồn tôi trông thánh nhan Ngài!

Câu 3

3.Rồi đây thái dương hừng, bầu trời đen tối tan,

Đêm mù mịt kia nay hóa bạch nhật sáng choang;

Bão giông liền dứt, thành bình tịnh khôn tả ra,

Lụy sầu khô ráo, hỉ hân ngợi khúc trường ca.

Điệp khúc

Biến canh lạ thay! Biến canh lạ thay!

Hồi tôi hân hoan trông Thiên nhan hiển oai;

Biến canh lạ thay! Biến canh lạ thay!

Hồn tôi trông thánh nhan Ngài!

Câu 4

4.Tình trạng yếu đau thoạt thành mạnh vui phước thay,

Ở thiên đàng đây khuyết điểm thành ưu điểm ngay;

Thống tâm liền biến thành sự mừng vui thỏa tình,

Ngày xưa đi bởi tin, nay mục kích tường minh.

Điệp khúc

Biến canh lạ thay! Biến canh lạ thay!

Hồi tôi hân hoan trông Thiên nhan hiển oai;

Biến canh lạ thay! Biến canh lạ thay!

Hồn tôi trông thánh nhan Ngài!

Mới truy cập