William H. Doane, 1832-1915
Dịch lời của Fanny J. Croby, 1820-1915

Câu 1

1.Giờ Jê-sus hiện ra

ban thưởng môn đồ đây,

Hoặc ngày hay đêm ai biết đấy;

Ngài gặp ngay giờ ta

đang tín trung chờ trông,

Đèn linh kia khêu sáng tỏ không?

Điệp khúc

Ta, ai kẻ thưa:

“Rày tôi chờ mong thức canh,

Chực sẵn đi về nhà quang minh?”

Giờ phục lâm giờ Jê-sus

thấy anh tôi.

Đợi chờ kiên tâm

hay đang ngủ rồi?

Câu 2

2.Nhược bằng Jê-sus quang

lâm giữa khi bình minh,

Cho gọi ngay mỗi một tôi thánh,

Đều trình ta lâng đương

chôn giấu hay lợi tăng,

Được Jê-sus khen tín trung chăng?

Điệp khúc

Ta, ai kẻ thưa:

“Rày tôi chờ mong thức canh,

Chực sẵn đi về nhà quang minh?”

Giờ phục lâm giờ Jê-sus

thấy anh tôi.

Đợi chờ kiên tâm

hay đang ngủ rồi?

Câu 3

3.Nhiệm vụ Ngài truyền ta

đã gắng công làm chăng?

Hiện giờ bê trễ hoặc siêng năng?

Nhược bằng trong lòng ta

không trách ta điều chi,

Thì vô nơi an nghỉ quang huy.

Điệp khúc

Ta, ai kẻ thưa:

“Rày tôi chờ mong thức canh,

Chực sẵn đi về nhà quang minh?”

Giờ phục lâm giờ Jê-sus

thấy anh tôi.

Đợi chờ kiên tâm

hay đang ngủ rồi?

Câu 4

4.Giờ Ngài lai hồi ai

tỉnh thức vinh hạnh thay.

Được phần vinh hiển Ngài ban đấy;

Giờ kèn vang dội trong

đêm tối hay rạng đông,

Gặp anh em ta thức canh không?

Điệp khúc

Ta, ai kẻ thưa:

“Rày tôi chờ mong thức canh,

Chực sẵn đi về nhà quang minh?”

Giờ phục lâm giờ Jê-sus

thấy anh tôi.

Đợi chờ kiên tâm

hay đang ngủ rồi?

Mới truy cập