A. B. Simpson, 1843-1919
Dịch lời của A. B. Simpson

Câu 1

1.Rồi đây chung kết cảnh đêm trường,

Còn đâu in ngấn lụy hường,

Sạch tội tình, tiêu tan tử vương,

Chấm dứt thống tâm sầu thương.

Điệp khúc

Hỡi Chúa, các con chờ đợi, thành tâm.

Nguyện Chúa kíp kíp phục lâm;

Chấm dứt đêm u sầu,

chùi sạch dòng lệ thấm,

Bước vào thiên quốc ca cầm.

Câu 2

2.Mọi lòng nhơn tử ly tan tành,

Trùng phùng yêu mến trọn tình;

Tại bàn thờ xưa ai xả sinh,

Ắt sống, lãnh kim miện vinh.

Điệp khúc

Hỡi Chúa, các con chờ đợi, thành tâm.

Nguyện Chúa kíp kíp phục lâm;

Chấm dứt đêm u sầu,

chùi sạch dòng lệ thấm,

Bước vào thiên quốc ca cầm.

Câu 3

3.Sa-tan hết cám dỗ ta rồi,

Tội khiên tiêu mất đời đời;

Cùng cực sầu than nay phải lui,

nước Chúa muôn đời vui.

Điệp khúc

Hỡi Chúa, các con chờ đợi, thành tâm.

Nguyện Chúa kíp kíp phục lâm;

Chấm dứt đêm u sầu,

chùi sạch dòng lệ thấm,

Bước vào thiên quốc ca cầm.

Câu 4

4.Cầu xin Chân Chúa mau lai hoàn,

Lộ tia minh đán huy hoàng;

Nguyền ngày cực lạc mau phát quang,

Chấm dứt cảnh đêm lụy chan.

Điệp khúc

Hỡi Chúa, các con chờ đợi, thành tâm.

Nguyện Chúa kíp kíp phục lâm;

Chấm dứt đêm u sầu,

chùi sạch dòng lệ thấm,

Bước vào thiên quốc ca cầm.

Mới truy cập