Thomas Hastings, 1784-1872
Dịch lời của Charles Wesley, 1708 -1788

Câu 1

1.Kìa Jê-sus đã chết vì nhân loại,

Nay đang cỡi áng mây hồi lai;

Thiên dân muôn vàn đón chờ sứ đoàn,

Theo xa giá xuống nơi trần gian.

Ha-lê-lu-gia!

Chúa tái lâm thế gian làm Vua;

Ha-lê-lu-gia!

Chúa tái lâm thế gian làm Vua.

Câu 2

2.Nhân gian nay nhìn Chúa phục lâm kìa,

Oai nghi chói lói vương bào kia;

Ai khinh khi, từng bán, nộp, trêu, đùa,

Đem thân Chúa đóng đinh ngày xưa,

Kêu la ân hận

lúc thấy Chúa tái lâm trần gian

Kêu la ân hận

lúc thấy Chúa tái lâm trần gian.

Câu 3

3.Thấy vinh quang còn vết sẹo kia kìa,

Hôm nay chiếu sáng muôn nghìn tia;

Trông lên thân ngọc, thánh đồ vui mừng,

Thêm tôn quí, mến yêu bội phân;

Ta hân hoan nhìn

những vết đinh hiển vinh Ngài mang;

Ta hân hoan nhìn

những vết đinh hiển vinh Ngài mang.

Câu 4

4.Bao năm muôn vật nóng lòng trông Ngài,

Nay hoan hỉ thấy Vua hồi lai;

Xưa kia môn đồ đã bị khinh nhạo,

Hôm nay Chúa tiếp lên trời cao.

Ha-lê-lu-gia!

Chúa đến hôm nay vui mừng thay!

Ha-lê-lu-gia!

Chúa đến hôm nay vui mừng thay!

Câu 5

5.A-men! muôn loài khá quì trước Ngài,

Tôn vinh tán mỹ quanh bệ ngai;

Xin Jê-sus dùng phép quyền giáng hạ,

Tuyên dương đoán ngữ công bình ra!

Ôi, Giê-hô-va!

nước hiển vinh đây cai trị luôn!

Ôi, Giê--va!

nước hiển vinh đây cai trị luôn!

Mới truy cập