Trích soạn bởi Lowell Mason, 1839
Dịch lời của Thomas Kelly, 1820

Câu 1

1.Đầu -sus xưa cam đính mão gai,

Rày gia vinh mão hiển oai,

Bách Thắng Vương vinh nay ai kịp Ngài,

Vương miện kia trông hiển oai.

Câu 2

2.Nầy, ngai trên thiên cung, chỗ tối cao

Thuộc -sus sướng biết bao;

Chúa của muôn vua, Vua trên mọi trào,

Toàn quyền do Cha phó giao.

Câu 3

3.Nguồn vui cho aiai thiên đàng,

Cùng ta trên khắp thế gian,

Ấy kẻ Christ ban yêu thương vẹn toàn

Được tường danh Vua hiển vang.

Câu 4

4.Họ được Ngài ban thập giá với bao

Nhục ô, ân điển lớn lao;

Phức phức danh thơm muôn thu ngạt ngào,

Vui trời, ôi vui khiết cao!

Mới truy cập