H. J. Gauntlett, 1805-1876
Dịch lời của T. Kelly, 1769-1854

Câu 1

1.Kìa, ta vui trông quang cảnh tuyệt vời,

Hôm nay “Thống khổ nhân” lên trời,

Từ trận trung vinh qui vào khải môn;

Thánh dân quì tiếp nghinh kính tôn,

Đồng ca xướng, ngợi khen Chúa hiển vang,

Nguyện hiến mão đế vương huy hoàng!

Câu 2

2.Nầy thiên binh tung Chúa muôn loài,

Lập nhiều chiến công, vinh qui rày.

Kìa, đang khi không trung rền tiếng vang,

Mau tôn phò Chúa lên ngai vàng,

Nguyền dâng đế miện cho Đấng hiển vinh,

Vua của các vua, Vua thanh bình!

Câu 3

3.Tội nhân xưa khinh Vua của muôn loài,

Họ đội mão gai, bêu danh Ngài;

Dầu vậy, nay thiên binh cùng thánh dân,

Tungrằng chính Vua chí nhân;

Họ dâng đế miện thay thế mão gai,

Ngợi Đấng đắc thắng, rao danh Ngài!

Câu 4

4.Lời tung nghe vang chuyển khung trời,

Điệu nhạc khải ca, Vua muôn đời;

Nhìn quang cảnh khiến hỉ hân biết bao,

Christ nay ngựngôi chí cao;

Nguyền dâng đế miện cung tấn Thánh Chúa,

Chúa các chúa, Vua muôn vua!

Mới truy cập