Thomas Hastings, 1784-1872
Dịch lời của James G. Deck

Câu 1

1.Bên ngôi Thiên Phụ, Jê-sus oai hùng,

Con dân thành kính tôn, phụng cung;

Muôn thiên binh quì trước Ngài vui vầy,

Hoan ca thánh thót linh diệu đây:

“Tôn vinh -sus!

Huyết Chúa cứu chúng tôi ngày nay;

Tôn vinh -sus!

Huyết Chúa cứu chúng tôi ngày nay”.

Câu 2

2.Jê-sus ôi, trần thế miệt khinh Ngài,

Đem thân Chúa đóng đinh nghiệt tai;

Do ơn Cha, Ngài sống lại rạng ngần,

Lên ngôi Chúa tể thiên, địa, nhân:

“Tôn vinh -sus!

Chúa chết khiến chúng tôi trùng sanh;

Tôn vinh -sus!

Chúa chết khiến chúng tôi trùng sanh”.

Câu 3

3.Ôi Jê-sus, nguyền kíp phục lâm Ngài,

Cho dân Chúa, Chúa tôi đồng cai:

Mau mau chung tận những ngày ưu sầu,

Vui dâng khúc thánh ca đồng tâu:

“Tôn vinh -sus!

Chúa hãy đến, đến mau, A-men;

Tôn vinh -sus!

Chúa hãy đến, đến mau, A-men.”

Mới truy cập