James McGranahan, 1840-1907
Dịch lời của D. W. Whittle, 1840-1901

Câu 1

1.Bữa ấy giữa trưa trời ê

-sus Christ chết!

Tất cả mối hy vọng tái

-sus chết rồi!

Điệp khúc

Kìa, nhìn bàn thạch chặn mồ mở toang,

Rạng lòa mộ phần, một thiên sứ phán:

“Jê-sus phục sinh rồi đâu có đây,

Chúa đã sống chẳng ở chi nơi nầy!

Kìa, những đêm tối tử vong đà qua,

Rày đón nghinh buổi sáng tươi đầy hoa,

Jê-sus đã phục sinh như hứa đấy,

Chúa sống chẳng ở chi nơi mộ nầy”.

Câu 2

2.Tối ấy biết bao lụy chứa chan

-sus Christ chết!

Chẳng thế ngủ duy ngồi khóc than

-sus chết rồi!

Điệp khúc

Kìa, nhìn bàn thạch chặn mồ mở toang,

Rạng lòa mộ phần, một thiên sứ phán:

“Jê-sus phục sinh rồi đâu có đây,

Chúa đã sống chẳng ở chi nơi nầy!

Kìa, những đêm tối tử vong đà qua,

Rày đón nghinh buổi sáng tươi đầy hoa,

Jê-sus đã phục sinh như hứa đấy,

Chúa sống chẳng ở chi nơi mộ nầy”.

Câu 3

3.Sáng ấy mỗi tâm hồn vấn vương

-sus Christ chết!

Ảo não biết bao niềm cảm thương

-sus chết rồi!

Điệp khúc

Kìa, nhìn bàn thạch chặn mồ mở toang,

Rạng lòa mộ phần, một thiên sứ phán:

“Jê-sus phục sinh rồi đâu có đây,

Chúa đã sống chẳng ở chi nơi nầy!

Kìa, những đêm tối tử vong đà qua,

Rày đón nghinh buổi sáng tươi đầy hoa,

Jê-sus đã phục sinh như hứa đấy,

Chúa sống chẳng ở chi nơi mộ nầy”.

Mới truy cập