James McGranahan, 1840-1907
Dịch lời của P.P. Bliss, 1838-1876

Câu 1

1.Ngợi khen Cứu Chúa đã chuộc tôi nay,

Lòng nhân ái Chúa lớn rộng thay!

Từ nơi rủa sả Chúa chuộc tôi ra,

Ngài đau đớn ở Gô-gô-tha.

Điệp khúc

Ngợi Khen Chúa, Ðấng chuộc chính tôi nay,

Hồng huyết lưu ra chuộc tôi đây;

Tại cây gỗ, dấu hiệu Chúa tha tôi,

Nợ xưa trả thảnh thơi trọn đời.

Câu 2

2.Lòng ưa kể đến mẫu chuyện yêu đương,

Phận tôi chết Chúa vẫn còn thương;

Ngài ban phép tắc cứu chuộc nhưng không,

Lòng nhân ái ví biển mênh mông.

Điệp khúc

Ngợi Khen Chúa, Ðấng chuộc chính tôi nay,

Hồng huyết lưu ra chuộc tôi đây;

Tại cây gỗ, dấu hiệu Chúa tha tôi,

Nợ xưa trả thảnh thơi trọn đời.

Câu 3

3.Lòng ưa tán mỹ Đấng chuộc tôi nay,

Quyền đắc thắng của Chúa lạ thay,

Ngài ban sức chiến thắng quyền âm ti,

Tội khiên, chết chóc, chẳng sợ chi.

Điệp khúc

Ngợi Khen Chúa, Ðấng chuộc chính tôi nay,

Hồng huyết lưu ra chuộc tôi đây;

Tại cây gỗ, dấu hiệu Chúa tha tôi,

Nợ xưa trả thảnh thơi trọn đời.

Câu 4

4.Ngợi khen Cứu Chúa đã chuộc tôi đây,

Lòng nhân ái thánh khiết rộng thay!

Được ơn Chúa cải tử hoàn sinh cho

Ở luôn với Thánh Tử Jê-sus.

Điệp khúc

Ngợi Khen Chúa, Ðấng chuộc chính tôi nay,

Hồng huyết lưu ra chuộc tôi đây;

Tại cây gỗ, dấu hiệu Chúa tha tôi,

Nợ xưa trả thảnh thơi trọn đời.

Mới truy cập