Hòa điệu: J. S. Bach, 1685-1750
Dịch ra tiếng Việt theo bản Anh, 1924

Câu 1

1.Đầu Chúa tôi sao trông gục nghiêng?

đảng ác nhân mỉa mai

Đội mão gai cho Vua thượng thiên,

Thê thảm, đớn đau, đắng cay;

Thánh thủ ngàn thu luôn khả kính,

Vinh hiển thiên cung rạng ngần;

Ôi, dầu huyết tuôn rơi bị khinh,

Tôi vui xưng Ngài kỵ phần.

Câu 2

2.Đầu Chúa tôi sao giọt hồng rơi,

Thay chỗ ác nhân đảm đương?

cớ tôi vi phạm luật trời,

Nên Chúa chết thay thảm thương;

Nơi chơn Ngài tôi đang thống hối,

Tôi đáng mang nhục hình nầy;

Xin Ngài lấy yêu thương nhìn tôi,

Hầu hưởng ơn Ngài dẫy đầy.

Câu 3

3.Bạn thiết ôi, tâm tôi rày sau

Dùng thứ tiếng chi cảm ơn

Bạn chết thay tôi thân chịu đau,

So ái đức hơn thái sơn.

Tôi qui thuộc trong tay Thiết hữu,

Ghi gắn keo sơn một lòng;

Xin đừng để tâm tôi lạc lưu,

Luôn trong Ngài thủy chung.

Câu 4

4.Giờ tắt hơi mong Ngài gần tôi,

Nguyền thấy mão gai của Ngài;

Cầu Chúa bay mau lại gần tôi,

Thiên quốc đưa tôi đến ngay;

Mắt ngó Ngài luôn không biến chuyển,

Trong đức tin như thạch bàn,

Ai người chết đức tin còn nguyên,

Trong ái tâm Ngài nghỉ an.

Mới truy cập