Câu 1

1.Vì tội nhân Jê-sus chết kia rồi!

Kìa bao người yêu khóc than bồi hồi;

Trời đương ban trưa bỗng tối tăm bấy,

Ô kia, trái đất rung rinh lạ nầy!

Câu 2

2.Lại mau chư thánh, ngắm bi kịch nầy,

Vì ta, kìa thân Chúa mang tội đầy,

Ngài đà hi sinh gánh hết gian ác,

Thay ta đóng đinh mang bao hình phạt.

Câu 3

3.Nầy tình yêu với khổ đau tuyệt vời,

Là Vua diệu vinh chết thay muôn người!

Thình lình ta vui thấy cảnh siêu thoát,

Jê-sus đã chết, nhưng nay phục hoạt!

Câu 4

4.Ngài phục sanh thoát khỏi nơi mộ phần,

Ngự lên ngồi bên Chúa Cha rạng ngần,

Hầu Ngài muôn muôn thánh sứ tươi sáng

Hoan nghinh Chúa Con vinh qui thiên đàng.

Câu 5

5.Đừng nên than khóc, hãy rao ra cùng

Về Vua quyền năng cứu ta oai hùng;

Tụng ngợi Vua ta đắc thắng vinh hiển,

Xích tay tử vương lâu nay độc quyền.

Câu 6

6.Cùng tung hô Thánh Đế -sus hoài,

Hạ sanh chuộc mau, cứu giúp nhơn loài.

Kìa, nọc ngươi đâu, hỡi Chết, ta hỏi,

Ôi, âm phủ, sức thắng ngươi đâu rồi?

A-men.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập