Daniel Reed
Dịch lời của Isaac Watts, 1674-1748

Câu 1

1.Vì [Em]tội nhân Jê-sus [B7]chết kia [Em]rồi!

Kìa bao người yêu khóc [B7]than bồi hồi;

Trời [Em]đương ban trưa bỗng [Am]tối tăm bấy,

Ô [Em]kia, trái đất rung [B7]rinh lạ [Em]nầy!

Câu 2

2.Lại [Em]mau chư thánh, ngắm [B7]bi kịch [Em]nầy,

Vì ta, kìa thân Chúa [B7]mang tội đầy,

Ngài [Em]đà hi sinh gánh [Am]hết gian ác,

Thay [Em]ta đóng đinh mang [B7]bao hình [Em]phạt.

Câu 3

3.Nầy [Em]tình yêu với khổ [B7]đau tuyệt [Em]vời,

Là Vua diệu vinh chết [B7]thay muôn người!

Thình [Em]lình ta vui thấy [Am]cảnh siêu thoát,

Jê-[Em]sus đã chết, nhưng [B7]nay phục [Em]hoạt!

Câu 4

4.Ngài [Em]phục sanh thoát khỏi [B7]nơi mộ [Em]phần,

Ngự lên ngồi bên Chúa [B7]Cha rạng ngần,

Hầu [Em]Ngài muôn muôn thánh [Am]sứ tươi sáng

Hoan [Em]nghinh Chúa Con vinh [B7]qui thiên [Em]đàng.

Câu 5

5.Đừng [Em]nên than khóc, hãy [B7]rao ra [Em]cùng

Về Vua quyền năng cứu [B7]ta oai hùng;

Tụng [Em]ngợi Vua ta đắc [Am]thắng vinh hiển,

Xích [Em]tay tử vương lâu [B7]nay độc [Em]quyền.

Câu 6

6.Cùng [Em]tung hô Thánh Đế [B7]Jê-sus [Em]hoài,

Hạ sanh chuộc mau, cứu [B7]giúp nhơn loài.

Kìa, [Em]nọc ngươi đâu, hỡi [Am]Chết, ta hỏi,

Ôi, [Em]âm phủ, sức thắng [B7]ngươi đâu [Em]rồi?

[Am]A-[Em]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập