Câu 1

1.Ta hy sinh vì con hết,

Huyết tuôn tim nầy tan tành,

Đem con ra từ nơi chết,

Chuộc tội đặng con lại sanh;

Ta đã phó tánh mạng cho con rồi,

Phó chi cho ta, con ôi?

Câu 2

2.Nơi Cha ta ngự đẹp đẽ,

Ngôi ta sang trọngcùng,

Nhưng ta vui lòng lâm thế,

Đê hèn, buồn thảm,không;

Ta đã bỏ hết vì con kia rồi,

Bỏ chi cho ta, con ôi?

Câu 3

3.Thương con ta chịu đau khổ,

Trí con đâu kịp suy lường,

Đem con lên từ âm phủ,

Thân nầy chịu bao đau thương;

Ta đã gánh hết vì con kia rồi,

Gánh chi cho ta, con ôi?

Câu 4

4.Ta vui xa lìa thiên quốc,

Giáng sanh đem đầy ơn hồng,

Yêu thương tha tội, ban phước,

Hoàn toàn đều ban nhưng không;

Ta phó hết bửu vật cho con rồi,

Đem chi cho ta, con ôi?

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập