Philip P. Bliss, 1838-1876
Dịch lời của Frances R. Havergal, 1836-1879

Câu 1

1.Ta [C]hy sinh vì con [F]hết,

Huyết [C]tuôn tim [G7]nầy tan [C]tành,

Đem con ra từ nơi [F]chết,

Chuộc [C]tội đặng [G7]con lại [C]sanh;

Ta [G7]đã phó tánh mạng [C]cho con rồi,

Phó [G7]chi cho ta, con [C]ôi?

Câu 2

2.Nơi [C]Cha ta ngự đẹp [F]đẽ,

Ngôi [C]ta sang [G7]trọng[C]cùng,

Nhưng ta vui lòng lâm [F]thế,

Đê [C]hèn, buồn [G7]thảm,[C]không;

Ta [G7]đã bỏ hết vì [C]con kia rồi,

Bỏ [G7]chi cho ta, con [C]ôi?

Câu 3

3.Thương [C]con ta chịu đau [F]khổ,

Trí [C]con đâu [G7]kịp suy [C]lường,

Đem con lên từ âm [F]phủ,

Thân [C]nầy chịu [G7]bao đau [C]thương;

Ta [G7]đã gánh hết vì [C]con kia rồi,

Gánh [G7]chi cho ta, con [C]ôi?

Câu 4

4.Ta [C]vui xa lìa thiên [F]quốc,

Giáng [C]sanh đem [G7]đầy ơn [C]hồng,

Yêu thương tha tội, ban [F]phước,

Hoàn [C]toàn đều [G7]ban nhưng [C]không;

Ta [G7]phó hết bửu vật [C]cho con rồi,

Đem [G7]chi cho ta, con [C]ôi?


Danh sách hợp âm

Mới truy cập