Hugh Wilson, 1764-1824
Dịch lời của C. F. Alexander, 1848

Câu 1

1.Kìa xem ngọn đồi xanh chân trời,

Ngang với vách thành vắng tanh,

Chỗ -sus Christ xưa huyết báu rơi,

Để chuộc tội lỗi dân mình.

Câu 2

2.Nào ai hiểu được, ai tả cho tường

Thân Chúa khổ nhục đáng thương;

Quyết tin tội ta Chúa đảm đương

thập tự khổ trăm đường.

Câu 3

3.Ngài thay dân mình huyết báu tuôn ròng,

Để rửa bao tội vấn vương;

Huyết Chúa linh nghiệm cứu rỗi song

Cuối cùng đưa đến thiên đường.

Câu 4

4.Tuyệt không việc làm khổ khắc thân, hồn

Mong trả giá tội ác đâu;

Chúng ta đây được qua cánh thiên môn,

Chỉ Ngài thương mở cho vào.

Câu 5

5.Ngài yêu dân mình không quản khó khăn,

Ta phải yêu Ngài tất sanh;

Quyết tin huyết Ngài tiêu khử ác căn,

Dốc lòng hầu Chúa trung thành.

Câu 6

6.Vì kia, ngọn đồi xanh chân trời,

Ngang với vách thành vắng tanh,

Chỗ -sus mình treo huyết báu rơi,

Để chuộc tội lỗi dân mình.

Mới truy cập