C. G. Liander
Dịch lời của C. G. Liander

Câu 1

1.Từ [Am]Ghết-sê-ma-nê [E]khởi [Am]hành,

Đường [Am]thập tự [Am]trong đêm [B7]thánh,

[E7] Nhìn [Am]Chúa bước [E7]đi mình [F]tó [C]xiêu,

Đau [F]đớn bởi [Dm]chịu đòn [E7]nhiều.

Điệp khúc 1

16.Kìa, [Am]đường Gô-[E7]gô-tha

[Am]khổ nhục [E7]bấy!

Ấy chính nguồn

hạnh [Am]phước [E7]quí [Am]thay!

Câu 2

2.Tại [Am]đấy Chúa cam chịu [E]khổ [Am]phiền,

Đoạn [Am]trường nầy [Am]khôn phô [B7]diễn,

[E7] Giờ [Am]ấy ái [E7]tâm Ngài [F]vỡ [C]tung,

Cho [F]đến thở [Dm]hơi sau [E7]cùng.

Điệp khúc 1

16.Kìa, [Am]đường Gô-[E7]gô-tha

[Am]khổ nhục [E7]bấy!

Ấy chính nguồn

hạnh [Am]phước [E7]quí [Am]thay!

Câu 3

3.Chạnh [Am]nhớ Chúa trong vườn [E]thuở [Am]nọ,

Nặng [Am]nề[Am]cơn thương [B7]khó,

[E7] Giờ [Am]phút tối [E7]tăm càng [F]khẩn [C]Cha,

Thân [F]Chúa huyết [Dm]hạn chan [E7]hòa.

Điệp khúc 1

16.Kìa, [Am]đường Gô-[E7]gô-tha

[Am]khổ nhục [E7]bấy!

Ấy chính nguồn

hạnh [Am]phước [E7]quí [Am]thay!

Câu 4

4.Hồn [Am]hỡi, lúc ngươi gặp [E]khổ [Am]nàn,

Cần [Am]học tập [Am]theo gương [B7]sáng,

[E7] Thập [Am]giá ấy [E7]kho vàng [F]quí [C]thay,

Minh [F]huấn chính [Dm]ngươi đêm [E7]ngày.

Điệp khúc 1

16.Kìa, [Am]đường Gô-[E7]gô-tha

[Am]khổ nhục [E7]bấy!

Ấy chính nguồn

hạnh [Am]phước [E7]quí [Am]thay!

Câu 5

5.Lằn [Am]giáo mũi đinh loài [E]phản [Am]tặc,

Ngài [Am]chịu tận [Am]khi hơi [B7]tắt;

[E7] Từ [Am]những vết [E7]thương nầy [F]phát [C]nguyên

Sông [F]nước vĩnh [Dm]sanh linh [E7]huyền.

Điệp khúc 1

16.Kìa, [Am]đường Gô-[E7]gô-tha

[Am]khổ nhục [E7]bấy!

Ấy chính nguồn

hạnh [Am]phước [E7]quí [Am]thay!

Câu 6

6.Thật [Am]phước bấy cho hồn [E]kẻ [Am]nào

Được [Am]dầm vào [Am]sông huyết [B7]báu,

[E7] Sạch [Am]ác điểm, [E7]tâm hồn [F]sáng [C]tươi

Như [F]tuyết thánh [Dm]sạch rạng [E7]ngời.

Điệp khúc 1

16.Kìa, [Am]đường Gô-[E7]gô-tha

[Am]khổ nhục [E7]bấy!

Ấy chính nguồn

hạnh [Am]phước [E7]quí [Am]thay!

Câu 7

7.Dường [Am]ấy, chúng ta học [E]bản [Am]nhạc

Hằng [Am]nhứt nhựt [Am]tân vang [B7]hát,

[E7] Càng [Am]hát mãi [E7]đêm ngày [F]chẳng [C]thôi,

Tôn [F]Cứu Chúa [Dm]muôn muôn [E7]đời.

Điệp khúc 2

7.Dầu [Am]đường Christ

[E7]đã khổ [Am]đau hi [E7]sinh,

Dắt dẫn mình vào [Am]chốn [E7]phước [Am]vinh.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập