C. G. Liander
Dịch lời của C. G. Liander

Câu 1

1.Từ Ghết-sê-ma-nê khởi hành,

Đường thập tự trong đêm thánh,

Nhìn Chúa bước đi mình xiêu,

Đau đớn bởi chịu đòn nhiều.

Điệp khúc 1

16.Kìa, đường Gô--tha

khổ nhục bấy!

Ấy chính nguồn

hạnh phước quí thay!

Câu 2

2.Tại đấy Chúa cam chịu khổ phiền,

Đoạn trường nầy khôn phô diễn,

Giờ ấy ái tâm Ngài vỡ tung,

Cho đến thở hơi sau cùng.

Điệp khúc 1

16.Kìa, đường Gô--tha

khổ nhục bấy!

Ấy chính nguồn

hạnh phước quí thay!

Câu 3

3.Chạnh nhớ Chúa trong vườn thuở nọ,

Nặng nềcơn thương khó,

Giờ phút tối tăm càng khẩn Cha,

Thân Chúa huyết hạn chan hòa.

Điệp khúc 1

16.Kìa, đường Gô--tha

khổ nhục bấy!

Ấy chính nguồn

hạnh phước quí thay!

Câu 4

4.Hồn hỡi, lúc ngươi gặp khổ nàn,

Cần học tập theo gương sáng,

Thập giá ấy kho vàng quí thay,

Minh huấn chính ngươi đêm ngày.

Điệp khúc 1

16.Kìa, đường Gô--tha

khổ nhục bấy!

Ấy chính nguồn

hạnh phước quí thay!

Câu 5

5.Lằn giáo mũi đinh loài phản tặc,

Ngài chịu tận khi hơi tắt;

Từ những vết thương nầy phát nguyên

Sông nước vĩnh sanh linh huyền.

Điệp khúc 1

16.Kìa, đường Gô--tha

khổ nhục bấy!

Ấy chính nguồn

hạnh phước quí thay!

Câu 6

6.Thật phước bấy cho hồn kẻ nào

Được dầm vào sông huyết báu,

Sạch ác điểm, tâm hồn sáng tươi

Như tuyết thánh sạch rạng ngời.

Điệp khúc 1

16.Kìa, đường Gô--tha

khổ nhục bấy!

Ấy chính nguồn

hạnh phước quí thay!

Câu 7

7.Dường ấy, chúng ta học bản nhạc

Hằng nhứt nhựt tân vang hát,

Càng hát mãi đêm ngày chẳng thôi,

Tôn Cứu Chúa muôn muôn đời.

Điệp khúc 2

7.Dầu đường Christ

đã khổ đau hi sinh,

Dắt dẫn mình vào chốn phước vinh.

Mới truy cập