Orien Johnson
Dịch lời của O. Johnson

Câu 1

Cỏ xanh tươi hằng yên nghỉ

mé nước an vui, Ngài đưa tôi;

khi hoàng hôn giăng

khắp nơi tôi bước theo Ngài.

Chỗ cỏ xanh là nơi an nghỉ

của những chiên thuộc về Chúa,

chính tôi đây.

Mé nước trong, thảm cỏ xanh,

Chúa dắt tôi, chính Jê-sus đi cùng tôi.

Giữa canh... ...khuya, suốt lối đi,

cứ bước đi, cứ nương nơi... ...Ngài.

Mới truy cập