Dân ca Indian
Dịch lời của Garo Christians

Câu 1

1.Lòng nguyện theo [C]Jê-sus,

con quyết đi theo Ngài.

[C7] Jê-sus yêu [F]thương con,

con quyết đi [C]theo Ngài.

Lòng nguyện theo Jê-sus,

con quyết đi [Am]theo Ngài.

Con quyết không [C]lui,

[D7] nguyện [G7]theo Jê-[C]sus.

Câu 2

2.Đường hẹp Jê-[C]sus đi,

con bước đi theo Ngài.

[C7] Chông gai gian [F]nan chăng?

Con quyết đi [C]theo Ngài.

Thập tự Jê-sus mang,

con vác lên [Am]theo Ngài.

Con đã theo [C]Ngài,

[D7] nguyện [G7]theo trọn [C]đời.

Câu 3

3.Tiền tài hay [C]cao sang

con nhất quyết không màng.

[C7] Con không xin [F]chi hơn

khi có Jê-[C]sus rồi.

Dù người đời khinh chê

con quyết không [Am]nao sờn.

Con bước theo [C]Ngài,

[D7] nguyện [G7]theo trọn [C]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập