Dân ca Indian
Dịch lời của Garo Christians

Câu 1

1.Lòng nguyện theo -sus,

con quyết đi theo Ngài.

Jê-sus yêu thương con,

con quyết đi theo Ngài.

Lòng nguyện theo Jê-sus,

con quyết đi theo Ngài.

Con quyết không lui,

nguyện theo Jê-sus.

Câu 2

2.Đường hẹp Jê-sus đi,

con bước đi theo Ngài.

Chông gai gian nan chăng?

Con quyết đi theo Ngài.

Thập tự Jê-sus mang,

con vác lên theo Ngài.

Con đã theo Ngài,

nguyện theo trọn đời.

Câu 3

3.Tiền tài hay cao sang

con nhất quyết không màng.

Con không xin chi hơn

khi có Jê-sus rồi.

Dù người đời khinh chê

con quyết không nao sờn.

Con bước theo Ngài,

nguyện theo trọn đời.

Mới truy cập