John E. Gould, 1871
Dịch lời của Edward Hopper, 1871

Câu 1

1.Hỡi Jê-[Bb]sus, nguyện dẫn đạo cùng

Giữa biển [Eb]khổ đang cơn cuồng [Bb]phong;

Trông ghê [F]thay kia ba đào [Bb]xao,

Chung quanh [F7]tôi đầy rạn, gành, [Bb]lao;

Chúa ban [Bb]cho đồ [D7]biểu la [Bb]bàn,

Để hướng [Eb]dẫn tôi [F7]đi bình [Bb]an.

Câu 2

2.Chúa phán [Bb]ra, cuồng hải lặng liền,

Giống ái [Eb]mẫu ru con nằm [Bb]yên;

Cơn phong [F]ba đều phục quyền [Bb]uy,

Khi Jê-[F7]sus truyền rằng, “Lặng [Bb]đi!”

Chúa tể [Bb]trên đại [D7]hải lạ [Bb]kỳ,

Hãy hướng [Eb]dẫn tôi [F7]trọn đường [Bb]đi.

Câu 3

3.Chiếc bách [Bb]tôi gần đến bờ rồi,

Dẫu giữa [Eb]khoảng an ninh và [Bb]tôi

Phong ba [F]đang cuồn cuộn gầm [Bb]vang,

Tôi nương [F7]nơi ngực Ngài bình [Bb]an,

Quyết xin [Bb]nghe Ngài [D7]phán một [Bb]lời,

“Chớ bối [Eb]rối, ta [F7]đang dìu [Bb]ngươi!”


Danh sách hợp âm

Mới truy cập