Chas. H. Marsh, 1910
Dịch lời của J. Wilbur Chapman, D. D

Câu 1

[Db]1.Một ngày xưa thiên [Bbm]cung

ca [Db]chúc Jê-sus vui vầy,

[Ab7]Một ngày xưa ô tội

mù đen nhân gian [Db]nầy,

Xa lìa ngôi vinh,

[Bbm]Jê-sus [Db]bởi nữ trinh ra đời,

[Eb7]Ngài nên gương [Ab]mẫu tôi,

luôn [Eb7]chiếu lòa khắp [Ab]nơi. [Ab7]

Điệp khúc

[Db]Sống, Ngài mến [Ab7]tôi rồi;

chết, để cứu [Db]thân này;

[Fm]Chôn, chôn tội [Gb]tôi,

[Bb]bao ô [Eb]điểm không còn [Ab]thấy;

[Ab7] [Db]Sống lại, để [Ab7]tôi nhờ Ngài

được xưng nghĩa [Db]châu toàn:

[Gb]Một ngày Ngài [Eb7]đến,

ngày hiển [Ab7]vinh hạnh phước [Db]chan.

Câu 2

[Db]2.Một ngày xưa dân [Bbm]quân

dẫn [Db]Chúa đến Gô-gô-tha,

[Ab7]Một ngày xưa trên thập

tự huyết báu chan [Db]hòa;

thân vàng vì tôi

[Bbm]cam khổ [Db]sở, đớn đau vô hồi,

[Eb7]Ngài thật Chân [Ab]Chúa, ban

ân [Eb7]điển chuộc cứu [Ab]tôi. [Ab7]

Điệp khúc

[Db]Sống, Ngài mến [Ab7]tôi rồi;

chết, để cứu [Db]thân này;

[Fm]Chôn, chôn tội [Gb]tôi,

[Bb]bao ô [Eb]điểm không còn [Ab]thấy;

[Ab7] [Db]Sống lại, để [Ab7]tôi nhờ Ngài

được xưng nghĩa [Db]châu toàn:

[Gb]Một ngày Ngài [Eb7]đến,

ngày hiển [Ab7]vinh hạnh phước [Db]chan.

Câu 3

[Db]3.Một ngày xưa nơi [Bbm]thâm

viên [Db]xác Chúa cô đơn nằm,

[Ab7]Sau giờ chịu đau nhục,

nay ngủ giấc êm [Db]đằm;

Thiên thần ngồi bên

[Bbm]thức canh [Db]giữ suốt cả đêm trường,

[Eb7]Bạn thân yêu [Ab]lánh xa,

ôi [Eb7]cảnh thật đáng [Ab]thương! [Ab7]

Điệp khúc

[Db]Sống, Ngài mến [Ab7]tôi rồi;

chết, để cứu [Db]thân này;

[Fm]Chôn, chôn tội [Gb]tôi,

[Bb]bao ô [Eb]điểm không còn [Ab]thấy;

[Ab7] [Db]Sống lại, để [Ab7]tôi nhờ Ngài

được xưng nghĩa [Db]châu toàn:

[Gb]Một ngày Ngài [Eb7]đến,

ngày hiển [Ab7]vinh hạnh phước [Db]chan.

Câu 4

[Db]4.Một ngày xưa niêm [Bbm]phong

cửa [Db]mả khôn phương ngăn Ngài,

[Ab7]Do quyền năng thiên thượng

hòn đá lăn ra [Db]ngoài;

Jê-sus phục sanh

[Bbm]ngay, đã [Db]chiến thắng tử vong rồi,

[Eb7]Ngài ngự lên [Ab]nước Cha,

vĩnh [Eb7]viễn làm Chúa [Ab]tôi. [Ab7]

Điệp khúc

[Db]Sống, Ngài mến [Ab7]tôi rồi;

chết, để cứu [Db]thân này;

[Fm]Chôn, chôn tội [Gb]tôi,

[Bb]bao ô [Eb]điểm không còn [Ab]thấy;

[Ab7] [Db]Sống lại, để [Ab7]tôi nhờ Ngài

được xưng nghĩa [Db]châu toàn:

[Gb]Một ngày Ngài [Eb7]đến,

ngày hiển [Ab7]vinh hạnh phước [Db]chan.

Câu 5

[Db]5.Một ngày kia loa [Bbm]vang

tin [Db]Chúa tái lâm nơi trần,

[Ab7]Một ngày kia thiên thượng

lòa vinh quang rạng [Db]ngần;

Ôi, ngày lạ thay,

[Bbm]tôi với [Db]kẻ yêu lên thiên đình,

[Eb7]Ngợi khen Jê-[Ab]sus tôi,

Chân [Eb7]Chúa toàn hiển [Ab]vinh. [Ab7]

Điệp khúc

[Db]Sống, Ngài mến [Ab7]tôi rồi;

chết, để cứu [Db]thân này;

[Fm]Chôn, chôn tội [Gb]tôi,

[Bb]bao ô [Eb]điểm không còn [Ab]thấy;

[Ab7] [Db]Sống lại, để [Ab7]tôi nhờ Ngài

được xưng nghĩa [Db]châu toàn:

[Gb]Một ngày Ngài [Eb7]đến,

ngày hiển [Ab7]vinh hạnh phước [Db]chan.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập