Chas. H. Marsh, 1910
Dịch lời của J. Wilbur Chapman, D. D

Câu 1

1.Một ngày xưa thiên cung

ca chúc Jê-sus vui vầy,

Một ngày xưa ô tội

mù đen nhân gian nầy,

Xa lìa ngôi vinh,

-sus bởi nữ trinh ra đời,

Ngài nên gương mẫu tôi,

luôn chiếu lòa khắp nơi.

Điệp khúc

Sống, Ngài mến tôi rồi;

chết, để cứu thân này;

Chôn, chôn tội tôi,

bao ô điểm không còn thấy;

Sống lại, để tôi nhờ Ngài

được xưng nghĩa châu toàn:

Một ngày Ngài đến,

ngày hiển vinh hạnh phước chan.

Câu 2

2.Một ngày xưa dân quân

dẫn Chúa đến Gô-gô-tha,

Một ngày xưa trên thập

tự huyết báu chan hòa;

thân vàng vì tôi

cam khổ sở, đớn đau vô hồi,

Ngài thật Chân Chúa, ban

ân điển chuộc cứu tôi.

Điệp khúc

Sống, Ngài mến tôi rồi;

chết, để cứu thân này;

Chôn, chôn tội tôi,

bao ô điểm không còn thấy;

Sống lại, để tôi nhờ Ngài

được xưng nghĩa châu toàn:

Một ngày Ngài đến,

ngày hiển vinh hạnh phước chan.

Câu 3

3.Một ngày xưa nơi thâm

viên xác Chúa cô đơn nằm,

Sau giờ chịu đau nhục,

nay ngủ giấc êm đằm;

Thiên thần ngồi bên

thức canh giữ suốt cả đêm trường,

Bạn thân yêu lánh xa,

ôi cảnh thật đáng thương!

Điệp khúc

Sống, Ngài mến tôi rồi;

chết, để cứu thân này;

Chôn, chôn tội tôi,

bao ô điểm không còn thấy;

Sống lại, để tôi nhờ Ngài

được xưng nghĩa châu toàn:

Một ngày Ngài đến,

ngày hiển vinh hạnh phước chan.

Câu 4

4.Một ngày xưa niêm phong

cửa mả khôn phương ngăn Ngài,

Do quyền năng thiên thượng

hòn đá lăn ra ngoài;

Jê-sus phục sanh

ngay, đã chiến thắng tử vong rồi,

Ngài ngự lên nước Cha,

vĩnh viễn làm Chúa tôi.

Điệp khúc

Sống, Ngài mến tôi rồi;

chết, để cứu thân này;

Chôn, chôn tội tôi,

bao ô điểm không còn thấy;

Sống lại, để tôi nhờ Ngài

được xưng nghĩa châu toàn:

Một ngày Ngài đến,

ngày hiển vinh hạnh phước chan.

Câu 5

5.Một ngày kia loa vang

tin Chúa tái lâm nơi trần,

Một ngày kia thiên thượng

lòa vinh quang rạng ngần;

Ôi, ngày lạ thay,

tôi với kẻ yêu lên thiên đình,

Ngợi khen Jê-sus tôi,

Chân Chúa toàn hiển vinh.

Điệp khúc

Sống, Ngài mến tôi rồi;

chết, để cứu thân này;

Chôn, chôn tội tôi,

bao ô điểm không còn thấy;

Sống lại, để tôi nhờ Ngài

được xưng nghĩa châu toàn:

Một ngày Ngài đến,

ngày hiển vinh hạnh phước chan.

Mới truy cập