William A. Odgen
Dịch lời của W.A. Odgen

Câu 1

1. Jê-sus Christ khuyên ta dắt đem chiên lạc đường

qua bao rừng rậm dầu gian nguy khó khăn.

Ai người đang biếng nhác xin được Cha thứ tha,

nghe chăng Ngài truyền: “Kiếm chiên lạc đến ta”.

Điệp khúc 1

Ta mau ra đi băng qua bao chông gai

Lang thang bơ vơ muôn nơi xa xôi, nơi xa xôi.

Người người cùng hân hoan bởi thoát khỏi hố lầy

Jê-sus Cứu Chúa chính Đấng chăn... ...bầy.

Câu 2

2.Tôi tình nguyện theo chân Chúa Jê-sus hằng ngày,

thương yêu mọi người trầm luân hư mất nay.

Đây bầy chiên yếu đuối, kia người sa ngã mong

đỡ nâng khuyên dạy, chức thiêng làm chu toàn.

Điệp khúc 1

Ta mau ra đi băng qua bao chông gai

Lang thang bơ vơ muôn nơi xa xôi, nơi xa xôi.

Người người cùng hân hoan bởi thoát khỏi hố lầy

Jê-sus Cứu Chúa chính Đấng chăn... ...bầy.

Mới truy cập