William M. Golden
Dịch lời của W.M. Golden

Câu 1

1.Tôi quyết luôn [C]luôn chăm lo việc lành,

người gặp gian [G7]nan tôi nguyện lo [C]lắng.

Cuộc sống của [C]tôi ngắn [F]như mây [C]chiều,

từ [F]đây tôi [C]quyết làm [G7]hết sức [C]tôi. [C]

Điệp khúc

Đời như mây chiều. chìm vào hoàng hôn,

còn không bao lâu, rồi tôi ra đi.

[C] Tôi [F]sẽ lên [C]đường gặp những việc lành

trước [F]do tôi [C]làm,[F]tại nơi [C]đó đời [G7]mãi thắm [C]tươi.

Câu 2

2.Con Đức Chúa [C]Cha giống như ngọn đèn

dọc đường tôi [G7]đi xin nguyện soi [C]sáng.

Tôi sẽ hát [C]vang khúc [F]ca khen [C]Ngài,

nguyện [F]luôn nâng [C]đỡ bao [G7]kẻ khốn [C]cùng. [C]

Điệp khúc

Đời như mây chiều. chìm vào hoàng hôn,

còn không bao lâu, rồi tôi ra đi.

[C] Tôi [F]sẽ lên [C]đường gặp những việc lành

trước [F]do tôi [C]làm,[F]tại nơi [C]đó đời [G7]mãi thắm [C]tươi.

Câu 3

3.Tôi chỉ chăm [C]lo sống luôn cho Ngài

bằng một cuộc [G7]sống thanh bạch nhân [C]ái.

Vì Chúa tôi [C]nguyện đứng [F]lên mỗi [C]ngày,

dùng [F]đôi tay [C]nhỏ lo [G7]cứu giúp [C]người. [C]

Điệp khúc

Đời như mây chiều. chìm vào hoàng hôn,

còn không bao lâu, rồi tôi ra đi.

[C] Tôi [F]sẽ lên [C]đường gặp những việc lành

trước [F]do tôi [C]làm,[F]tại nơi [C]đó đời [G7]mãi thắm [C]tươi.

Câu 4

4.Khi có ai [C]cần đến đôi tay này,

dù đang đêm [G7]vắng tôi liền tìm [C]đến.

Ai kẻ ốm [C]đau, những [F]ai bần [C]hàn,

dùng [F]lời êm [C]ái chăm [G7]sóc lo [C]liệu. [C]

Điệp khúc

Đời như mây chiều. chìm vào hoàng hôn,

còn không bao lâu, rồi tôi ra đi.

[C] Tôi [F]sẽ lên [C]đường gặp những việc lành

trước [F]do tôi [C]làm,[F]tại nơi [C]đó đời [G7]mãi thắm [C]tươi.

Câu 5

5.Trong suốt linh [C]trình có ai nặng nề,

nào đâu làm [G7]ngơ tôi liền giúp [C]đỡ.

Bằng cả sức [C]tôi khiến [F]đêm nên [C]ngày

đường [F]đời gai [C]góc rồi [G7]sẽ nở [C]hoa. [C]

Điệp khúc

Đời như mây chiều. chìm vào hoàng hôn,

còn không bao lâu, rồi tôi ra đi.

[C] Tôi [F]sẽ lên [C]đường gặp những việc lành

trước [F]do tôi [C]làm,[F]tại nơi [C]đó đời [G7]mãi thắm [C]tươi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập