Robert Loveless
Nguyễn Hữu Ái

Câu 1

Yêu -sus, hiến dâng thân cho Ngài.

Yêu Jê-sus, sống luôn luôn vì Ngài.

Ta tiến lên vui rao truyền danh Chúa.

Biết Jê-sus, sống cho Ngài, mến yêu Ngài.

Tình yêu -sus có gì đem sánh?

Ngài yêu ta cam chết thay ta.

Ta tiến lên, vui rao truyền danh Chúa.

Biết Jê-sus, sống cho Ngài, mến yêu Ngài.

Mới truy cập