Alfred Barney Smith, 1955
Ban Soạn Thánh Ca 2011

Câu 1

[C]1.Vâng theo [F]tiếng Chúa kêu gọi [C]ta mau [F]đến khắp nơi

gần [C]xa rao [F]báo ngay Tin lành [G7]Chúa ban.

[Dm]Theo gương [G7]các môn đồ ngày [Dm7]xưa đi [G7]với Chúa

trên mọi [Dm7]nơi rao ra Phúc [G7]âm cho [C]người.

Điệp khúc

Bước tới theo [F]Cha dẫu xa hay [C]gần,

vẫn chuyên [F]tâm, tín trung hầu [C]việc Cha Thánh.

Cất tiếng hát... [F]...vang bất cứ khi [C]nào,

vẫn luôn... [F]...luôn [G7] giảng rao Tin [C]Lành.

Câu 2

[C]2.Xem trên [F]khắp thế gian lầm [C]than, nhân [F]thế vẫn đi

lạc [C]lối, nên [F]có biết bao người [G7]khổ đau;

[Dm]đang rên [G7]siết trong muôn tội [Dm7]ô, hay [G7]vấn vương

danh vọng, [Dm7]đam mê nơi thế [G7]gian lạc [C]lầm.

Điệp khúc

Bước tới theo [F]Cha dẫu xa hay [C]gần,

vẫn chuyên [F]tâm, tín trung hầu [C]việc Cha Thánh.

Cất tiếng hát... [F]...vang bất cứ khi [C]nào,

vẫn luôn... [F]...luôn [G7] giảng rao Tin [C]Lành.

Câu 3

[C]3.Tuy trên [F]lối đi không bình [C]an hay [F]lắm chông gai

trần [C]gian, ta [F]vẫn luôn một lòng [G7]vững tin.

[Dm]Tin nơi [G7]Chúa Jê-sus toàn [Dm7]năng, đôi [G7]mắt luôn

trông chừng [Dm7]ta khi đang bước [G7]trên đường [C]đời.

Điệp khúc

Bước tới theo [F]Cha dẫu xa hay [C]gần,

vẫn chuyên [F]tâm, tín trung hầu [C]việc Cha Thánh.

Cất tiếng hát... [F]...vang bất cứ khi [C]nào,

vẫn luôn... [F]...luôn [G7] giảng rao Tin [C]Lành.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập