Mrs J.B. Sessions
Dịch lời của S. Jones

Câu 1

Cùng họp nhau dưới chân Chúa

chúng ta hòa theo nhịp đàn

hát vang tôn vinh Jê-sus Chúa yêu thương.

Cùng đợi chờ dưới chân Chúa

lắng nghe lời từ ngôi trời ban,

Sống bên nhau trong danh Ngài vui thỏa hoài.

Mới truy cập