C. Austin Miles
Dịch lời của C.A. Miles

Câu 1

1.Dẫu bao chông gai ở trên đường đời.

Nguyện xin Cha thiên thượng luôn ở với.

Kề Chúa chí nhân chắc không lo gì.

Chúa đáp lời bất cứ việc chi.

Điệp khúc

Chúa luôn đáp tiếng khẩn cầu

hoặc khi không, khi có, hoặc đi hay ở.

Tiếng ta cầu xin Chúa hằng luôn nghe thấy.

Ngài chắc trả lời có hay không đều là do ý Cha trên trời.

Câu 2

2.Luồng mây đen kia lướt qua đầu này,

thì ơn trên cao tràn tuôn thỏa bấy.

Ngài giúp đỡ nên chẳng chi lo buồn,

bởi Chúa hằng đoái đến ta luôn.

Điệp khúc

Chúa luôn đáp tiếng khẩn cầu

hoặc khi không, khi có, hoặc đi hay ở.

Tiếng ta cầu xin Chúa hằng luôn nghe thấy.

Ngài chắc trả lời có hay không đều là do ý Cha trên trời.

Mới truy cập