Wendell P.Loveless
Dịch lời của W. P.Loveless

Câu 1

Tôi vui mừng được nghe tiếng Chúa,

êm ái nhắc tôi nay thuộc Ngài:

“Ta đã cam hy sinh, đã chết thay cho con;

nên con nay thuộc ta mãi mãi”.

Tôi vui mừng được nghe tiếng Chúa:

“Ta cứu con do ân khoan hồng”.

khi về nơi thiên cung,

phước thay tôi càng mừng vui chứa chan

được nhìn xem Vua Vinh Quang.

Mới truy cập