Câu 1

1.Chẳng có ai khiêm ti như -sus, Bạn hiền,

Chẳngai! chẳng ai bằng!

Chẳng có ai cho vết thương lòng được lành liền,

Chẳngai! Chẳng ai bằng!

Điệp khúc

Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường,

Ngài chăm nom dắt đưa ta luôn ngày;

Chẳng thiết hữu nào như Jê-sus, Đấng khiêm nhường,

Chẳngai! quyết không ai!

Câu 2

2.Chẳng có ai cao minh trong sạch như -sus,

Chẳngai! chẳng ai bằng!

Chẳng có ai ôn nhu khiêm nhường như -sus,

Chẳngai! chẳng ai bằng!

Điệp khúc

Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường,

Ngài chăm nom dắt đưa ta luôn ngày;

Chẳng thiết hữu nào như Jê-sus, Đấng khiêm nhường,

Chẳngai! quyết không ai!

Câu 3

3.Chẳng lúc nao -sus không cận thân cùng mình,

Chẳng lúc nao! Chẳng khi nào!

Chẳng có đêm âm u Ngài đừng khuyên giục mình,

Chẳng lúc nao! Chẳng khi nào!

Điệp khúc

Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường,

Ngài chăm nom dắt đưa ta luôn ngày;

Chẳng thiết hữu nào như Jê-sus, Đấng khiêm nhường,

Chẳngai! quyết không ai!

Câu 4

4.Chẳng có khi nào Jê-sus lìa môn đồ Ngài,

Chẳng lúc nao! chẳng khi nào!

Chẳng lúc nao Christ không nghe tội nhơn kêu nài,

Chẳng lúc nao! chẳng khi nào!

Điệp khúc

Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường,

Ngài chăm nom dắt đưa ta luôn ngày;

Chẳng thiết hữu nào như Jê-sus, Đấng khiêm nhường,

Chẳngai! quyết không ai!

Câu 5

5.Chẳng có ơn như ơn Jê-sus cao tuyệt vời,

Chẳngđâu! Chẳng ơn nào!

Chẳng lẽ Chúa không cho ta một nơi trên trời,

Chẳngđâu! Chẳng khi nào!

Điệp khúc

Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường,

Ngài chăm nom dắt đưa ta luôn ngày;

Chẳng thiết hữu nào như Jê-sus, Đấng khiêm nhường,

Chẳngai! quyết không ai!

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập