Dịch lời của Benjamin A. Barb

Câu 1

Ha-lê-lu-gia, Jê-sus ngự trong tôi,

Ha-lê-lu-gia, -sus bạn hữu tôi.

Mọi tội tôi Ngài làm trong trắng,

tâm tôi nay hoàn toàn sung sướng,

Ha-lê-lu-gia, có Jê-sus trong lòng.

Mới truy cập