John M. Moore
Dịch lời của J. M. Moore

Câu 1

1.Thế gian đầy đau thương với ưu tư,

Sống buồn lo với nguy nan.

Điệp khúc

Đau thương tiêu mất ở nơi -gô-tha,

-sus ở luôn bên mình.

Đau thương tiêu mất ở nơi -gô-tha,

-gô-tha, -gô-tha.

Đau thương tiêu mất ở nơi -gô-tha.

-sus ở luôn bên mình.

Câu 2

2.Ném ưu sầu nơi Gô-gô-tha ngay,

Chúa vì ta gánh thay rồi.

Điệp khúc

Đau thương tiêu mất ở nơi -gô-tha,

-sus ở luôn bên mình.

Đau thương tiêu mất ở nơi -gô-tha,

-gô-tha, -gô-tha.

Đau thương tiêu mất ở nơi -gô-tha.

-sus ở luôn bên mình.

Câu 3

3.Những lo buồn Jê-sus đã tinh tường,

Chúa hằng chăm sóc ta luôn.

Điệp khúc

Đau thương tiêu mất ở nơi -gô-tha,

-sus ở luôn bên mình.

Đau thương tiêu mất ở nơi -gô-tha,

-gô-tha, -gô-tha.

Đau thương tiêu mất ở nơi -gô-tha.

-sus ở luôn bên mình.

Mới truy cập