Alfred H. Ackley
Dịch lời của A.H. Ackley

Câu 1

1.Mừng vui lên vì suốt đời

ta là cõi vui tưng bừng,

Chúa ở với lòng càng vui mừng.

Dầu ra sao lòng cứ luôn hát dường

cảm thấy khoan khoái,

Ta nên xướng ca luôn đêm ngày.

Điệp khúc

Mừng vui lên đi vì gặp cảnh an nhàn,

Vẫn vui luôn khi ta phải chịu khổ nàn.

Mừng vui lên đi dầu gặp cảnh đau buồn,

Cứ thỏa vui vì Ngài ở với ta luôn.

Câu 2

2.Mừng vui thay Jê-sus là

Đấng nâng đỡ chúng ta hoài;

Nương dưới cánh toàn năng của Ngài.

Lòng càng vui nên hát cho những ai

thiếu nỗi vui ấy,

Rồi cùng Chúa hưởng phước lâu dài.

Điệp khúc

Mừng vui lên đi vì gặp cảnh an nhàn,

Vẫn vui luôn khi ta phải chịu khổ nàn.

Mừng vui lên đi dầu gặp cảnh đau buồn,

Cứ thỏa vui vì Ngài ở với ta luôn.

Câu 3

3.Nào anh em cùng hát lên

khúc ca tán dương Con Trời,

Là Cứu Chúata xuống đời.

Dầu đi đâu Jê-sus luôn dắt tay

cứ chăm chăm bước;

Ngài đi trước ta trong mọi đường.

Điệp khúc

Mừng vui lên đi vì gặp cảnh an nhàn,

Vẫn vui luôn khi ta phải chịu khổ nàn.

Mừng vui lên đi dầu gặp cảnh đau buồn,

Cứ thỏa vui vì Ngài ở với ta luôn.

Mới truy cập