J.H. Burke, 1890
Dịch lời của A. B. Simpson, 1890

Câu 1

[Bb]1.Ai tin thành thực câu Kinh Thánh đây,

[Eb]Đều hưởng [F7]ơn vẹn [Bb]tuyền.

[Bb]Hôm qua, ngày nay, cho đến mãi sau,

[F]Jê-sus vẫn y nguyên.

[F7]Chúa vẫn thương tội [Bb]nhân, cứu rỗi ngay,

[Eb]Trị bất [F]câu [C7]bịnh [F]nào,

[Bb]Phong ba bình tịnh, tang tóc [Bb]ủy yên,

[Cm]Chúa hiển [Bb]vinh [F7]dường [Bb]bao.

Điệp khúc

[Bb]Jê-sus [Bb7]bữa qua, [Eb]hôm nay, mãi sau,

[Bb]Thật không thay đổi [F]đâu;

[Bb]Chúa bất [Bb7]biến tuy [Eb]non sông đổi màu,

[Bb]Đẹp bấy [F7]danh Jê-[Bb]sus!

Vinh diệu [Eb]danh Jê-[Bb]sus,

Vinh thay danh Jê-[F7]sus!

[Bb]Dẫu thiên [Bb7]di địa [Eb]dịch Ngài còn đấy,

[Bb]Hiển vinh [F7]danh Ngài [Bb]thay!

Câu 2

[Bb]2.Xưa Jê-sus Bạn thân của ác nhân,

[Eb]Hiện kiếm [F7]anh lạc [Bb]về;

[Bb]Xin anh qui phục nơi chân Chúa mau,

[F]Ăn năn chớ câu nệ.

[F7]Đấng đã phán, “Ta [Bb]cũng miễn xét ngươi,

[Eb]Về, chớ [F]tái [C7]phạm [F]rày;”

[Bb]Đinh ninh kìa Ngài đem câu [Bb]ấy vui

[Cm]Phán với [Bb]anh [F7]ngày [Bb]nay.

Điệp khúc

[Bb]Jê-sus [Bb7]bữa qua, [Eb]hôm nay, mãi sau,

[Bb]Thật không thay đổi [F]đâu;

[Bb]Chúa bất [Bb7]biến tuy [Eb]non sông đổi màu,

[Bb]Đẹp bấy [F7]danh Jê-[Bb]sus!

Vinh diệu [Eb]danh Jê-[Bb]sus,

Vinh thay danh Jê-[F7]sus!

[Bb]Dẫu thiên [Bb7]di địa [Eb]dịch Ngài còn đấy,

[Bb]Hiển vinh [F7]danh Ngài [Bb]thay!

Câu 3

[Bb]3.Xưa Jê-sus trị bao kẻ đớn đau,

[Eb]Bằng cánh [F7]tay đại [Bb]quyền;

[Bb]Nay tật bịnh, sầu tâm ta biến tiêu,

[F]Ngay khi thánh ngôn tuyên.

[F7]Đấng có năng lực [Bb]xưa kia linh trị

[Eb]Một nữ [F]nhân [C7]rờ [F]Ngài;

[Bb]Nay năng lực còn ban cho [Bb]kẻ tin

[Cm]Thấy ứng [Bb]linh [F7]nào [Bb]sai.

Điệp khúc

[Bb]Jê-sus [Bb7]bữa qua, [Eb]hôm nay, mãi sau,

[Bb]Thật không thay đổi [F]đâu;

[Bb]Chúa bất [Bb7]biến tuy [Eb]non sông đổi màu,

[Bb]Đẹp bấy [F7]danh Jê-[Bb]sus!

Vinh diệu [Eb]danh Jê-[Bb]sus,

Vinh thay danh Jê-[F7]sus!

[Bb]Dẫu thiên [Bb7]di địa [Eb]dịch Ngài còn đấy,

[Bb]Hiển vinh [F7]danh Ngài [Bb]thay!

Câu 4

[Bb]4.Hai môn đồ về Em-ma-út xưa,

[Eb]Được Chúa [F7]ta đi [Bb]cùng;

[Bb]Nay trên đường đời ta đang tiến đây,

[F]Jê-sus cũng đi chung.

[F7]Chẳng mấy lúc ta [Bb]sẽ thấy Jê-sus,

[Eb]Ngày ấy [F]xin [C7]mau [F]Ngài;

[Bb]Nhưng Jê-sus phục lâm như [Bb]Jê-sus

[Cm]Lúc cất [Bb]lên [F7]nào [Bb]sai.

Điệp khúc

[Bb]Jê-sus [Bb7]bữa qua, [Eb]hôm nay, mãi sau,

[Bb]Thật không thay đổi [F]đâu;

[Bb]Chúa bất [Bb7]biến tuy [Eb]non sông đổi màu,

[Bb]Đẹp bấy [F7]danh Jê-[Bb]sus!

Vinh diệu [Eb]danh Jê-[Bb]sus,

Vinh thay danh Jê-[F7]sus!

[Bb]Dẫu thiên [Bb7]di địa [Eb]dịch Ngài còn đấy,

[Bb]Hiển vinh [F7]danh Ngài [Bb]thay!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập